Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida Ciutadana (RGC).

El passat 19 de juliol a la seu de Justícia i Paz, es presento la comissió promotora per a una Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida Ciutadana (RGC).

 L’objectiu de la proposta és evitar l’exclusió social de les ciutadanes i ciutadans que no reben cap tipus de prestació. Actualment hi ha 104.000 llars catalanes que no tenen cap tipus d’ingrés ni reben cap tipus de prestació, tenint en compte: l’augment de persones en l’atur, la revisió de la Renda Mínima d’Inserció realitzada pel Govern, no facilita el reconeixement de nous expedients, la retallada d’expedients en la mateixa revisió, la situació de crisi econòmica i falta de liquiditat de les famílies … la RGC és una proposta que pretén acabar amb les situacions de desigualtat, garantint que cap ciutadà o ciutadana hagi de viure per sota del llindar de la pobresa.

 La proposta, que desenvolupa l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya preveu el dret a percebre la RGC de les persones majors de 18 anys o menors emancipades, que visquin legalment a Catalunya, acreditin una residència continuada d’un mínim de dotze mesos i no disposin dels ingressos mínims garantits. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això ho hem establert així en el nostre projecte

 La comissió promotora la formen persones representatives de tots els sectors socials i persones amb una llarga trajectòria política i sindical: Josep Maria Álvarez, Joan Carles Gallego, Pilar Malla, Diosdado Toledano, Lidia Santos, Arcadi Oliveras, Carme Porta, Sixte Garganté, Sergi Raventós , Diego Rejón, Eva Pino, Mireia Perarnau, Josep Bel, Luís Blanco, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Noel Climent, Raquel de Haro, Sara de la Vega, Albert Escofet, Carme Fuentes, Antonio Fuertes, Josep Maria Gasch, Joan Godayol, Patricia Manzo, Carme Laura Marino, Ramon Masque, Josep Montoya, Jesús Plaza, Héctor Sánchez i Armando Varo.

Es començaran a recollir les signatures la propera tardor i es preveu presentar al Parlament la ILP durant el mes d’octubre.

 L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu : “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Els “nostres” representants mai van fer aquesta llei, així que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana. Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir 50000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades per a això, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè als polítics no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol·licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la. La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

Eixos centrals del projecte de llei

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1r .- Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.

2n .- Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

3r .- El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4rt .- La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

5è .- Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:

a).- Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.

b).- Estar vivint legalment a Catalunya.

c).- Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.

d).- No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6è .- El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.

7è .- El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.

8è .- La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, text definitiu, 11-07-12-1

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER REGULAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, text definitiu 11-07-12

Els comentaris estan tancats.